• Tirane - Shqiperi
  • +355 04 2430 333
  • prog.manager-aipa@umb.edu.al
  • Na ndiqni:

Programi Evropian

Programi Evropian fokusohet in sfidat sociale, politike e kulturore që lidhen me integrimin në BE si: Reformat shqiptare bazuar në politikat e BE-së; Përdorimi efektiv i fondeve të ndihmës së BE-së; Opinioni dhe qëndrimet publike ndaj Integrimit Evropian; Bashkëpunimi Rajonal

Më shumë

Programi i Politikave Sociale

Programi i Politikave Sociale përfshin kërkime e studime mbi transformimin shoqëror të Shqipërisë që fokusohen në: Ulja e papunësisë dhe margjinalizimit shoqëror; Politikat ndaj grupeve të veçanta shoqërore; Migrimi dhe politikat për emigrantët e rikthyer; Integrimi gjinor...

Më shumë

Programi për të drejtat e njeriut

Programi për të drejtat e njeriut synon fuqizimin e të drejtave qytetare,shteti i së drejtës po ashtu administrate publike transparente dhe miqësore me qytetarët e fokusuar: Ndërgjegjësimi i të rinjve dhe gjithë qytetarëve për të drejtat e njeriut ; Pjesëmarrja qytetare në jetën publike dhe qeverisje ...

Më shumë

Programi Zhvillimit Lokal e Rajonal

Programi Zhvillimit Lokal e Rajonal merret me studime e projekte për fuqizimin ekonomik vendor e rajonal si Veprimtari për zbutjen e pabarazive në nivel rajonal e lokal; Zhvillimi i ekonomisë bazuar në njohuritë bashkëkohore; Strukturat institucionale dhe ...

Më shumë

SEKTORËT

Qeverisja dhe Demokratizimi


Demokracia nuk mund të konceptohet pa mirëqeverisjen, e cila në vetvete nënkupton përgjegjshmëri nga ana e pushtetarëve dhe të zgjedhurve dhe dhënie llogari tek ...

Më shumë

Drejtësia dhe Sundimi i Ligjit


Instituti është i angazhuar në drejtim të nxitjes standardeve të drejtësisë dhe shtetit të së drejtës, përmes trajnimeve, fushatave, që nxisin vetëdijesimin ...

Më shumë

Të Drejtat e Njeriut dhe Barazia Gjinore

Instituti ka si objektiv të mbledhë dhe të ofrojë përfitimet e një zhvillimi shkencor, kulturor dhe të shumëllojshëm të hulumtimit të përvojave të ndryshme të lidhura ...

Më shumë

Bashkëpunimi Rajonal dhe Integrimi Evropian

Shqipëria është zyrtarisht shtet kandidat dhe në pritje për të hapur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Bashkëpunimi rajonal është një nga ...

Më shumë

Diaspora dhe Diplomacia Ekonomike

Diplomacia ekonomike është përcaktuar tradicionalisht si një fushë e vendimmarrjes dhe politikë-bërjes e cila ka për qëllim avancimin e interesave ekonomike të shtetit ...

Më shumë

Administrimi Publik dhe Pushteti Vendor

Administrata Publike mbulon të tri drejtimet e qeverisjes së një vendi: ekzekutivin, legjislativin dhe gjyqësorin. Ajo luan një rol vendimtar në formulimin e politikave, ...

Më shumë

Financat Publike dhe Ekonomia Sociale

Financat publike vlerësojnë të ardhurat e qeverisë dhe shpenzimet e autoriteteve publike si dhe rregullimin ndërmjet tyre për të arritur efekte të dëshirueshme ...

Më shumë

Mbrojtja dhe Siguria


Politikat e sigurisë dhe ajo e mbrojtjes është një nga prioritetet kryesore, në ditët e sotme, çka kërkon forcimin e aftësive dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në ...

Më shumë

Kapitali Njerëzor dhe Edukimi i Vazhdueshëm

Në vitet e fundit, sistemet e arsimimit dhe punësimit kanë pësuar ndryshime të mëdha që prekin shoqëritë dhe ekonomitë. Shumë vende janë duke rishikuar ...

Më shumë

Praktikat me te mira

Kush jemi ne