Kërkimi Shkencor


Kërkimi shkencor përbën aktivitetin themelor të Institutit. IShÇP realizon aktivitetin e tij akademik, si dhe mbështet aktivitetin e kërkimit dhe trajnimit të Universitetit dhe aktorëve të tjerë në fushat e mëposhtme:

  • Ekonomia e Tregut Social
  • Të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit
  • Demokracia dhe qeverisja e mirë
  • Studime ndërkombëtare dhe perspektiva evropiane
  • Komunikimi, arsimi, kultura dhe rinia
  • Qytetet dhe qytetarët
  • Shoqëria civile dhe kapitali social
  • Barazia Gjinore