Objektivat kryesore


Për realizimin e misionit të saj, Instituti do të përmbushë këto qëllime:

 • Të ofrojë mbështetje për reformat dhe modernizimin e administratës publike shqiptare në nivel qendror dhe lokal;
 • Të përmirësohet cilësia në hartimin e politikave dhe në hartimin e zbatimin e reformave që prekin demokracinë institucionale dhe zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë;
 • Nxitjen e debatit kombëtar mbi reformat dhe politikat e ndryshme në kuadrin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian;
 • Të ofrojë trajnime për punonjësit e sektorit publik dhe privat në funksion të rritjes së kapaciteteve të tyre teknike dhe menaxheriale përmes kurseve dhe moduleve të trajnimit të cilat janë në përputhje me fushat e veprimtarisë së Institutit;
 • Të inkurajojë krijimin e një brezi të ri të kërkuesve në fushat e tij të veprimtarisë;
 • Të ndërmarrë kërkime cilësore në fushat e ekspertizës së AIPA-s në bashkëpunim me institucionet e tjera ndërkombëtare dhe vendore;
 • Për të nxitur partneritetin dhe integrimin e të rinjve në qendrat e komunitetit, në funksion të miratimit të alternativave që mundësojnë kohezionin social dhe zhvillimin e qëndrueshëm;
 • Të shërbejë si një partner cilësor për Universitetin Marin Barleti në drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm dhe përditësimit të kurrikulës së tij akademike;
 • Të kontribuojë në krijimin e partneritetit të suksesshëm ndërmjet aktorëve kryesorë publikë në Shqipëri, në funksion të mbajtjes së një debati të vazhdueshëm publik lidhur me reformat ekonomike dhe zhvillimin e integruar ekonomik;
 • Të sigurojë një urë midis komunitetit të biznesit dhe qarqeve akademike nëpërmjet shërbimeve të drejtpërdrejta për komunitetin e biznesit, kërkimin, zhvillimin, inovacionin dhe ekonominë e bazuar në njohuri;
 • Të bashkëpunojë me institucione të tjera hulumtuese dhe shkencore në rajon dhe më gjerë, si dhe me agjencitë e zhvillimit përmes zbatimit të projekteve të përbashkëta;
 • Të bëhet një pjesëmarrës aktiv në rrjetet ndërkombëtare të instituteve homologe të kërkimit.