PROJEKTE


Projekti:     Shkolla Qendër Komunitare

“Shkolla Qendër Komunitare” është ndër iniciativat e Institutit Shqiptar për Çështjet Publike me synim krijimin dhe fuqizimin e modelit të shkollës qendër komunitare për zhvillimin cilësor dhe të qëndrueshëm të komunitetit duke mundësuar ndërthurjen e edukimit formal me atë jo-formal të vazhdueshëm, duke nxitur risinë dhe kreativitetin tek të rinjtë, duke krijuar ndërveprimin aktiv të të rinjve me dhe për komunitetin. Kjo nismë bazohet në disa komponentë thelbësore për ecurinë e shkollës qendër komunitare si ‘mësimdhënie alternative dhe të nxënit aktiv’, ‘gjithë përfshirje në qeverisjen e shkollës dhe komunitetit, ‘vullnetarizmin dhe solidaritetin’, ‘veprimtari krijuese artistike dhe sportive’, ‘përdorimi i teknologjive të reja të informacionit’, ‘krijimin dhe përhapjen e përvojave dhe praktikave më të mira’.

Data : Korrik, 2015-2017
Për më tepër:  http://aipa.al/projects-list/1.html


Projekti:    Zbatimi i projektit “4S e shkollës” për transformimin e Shkollës së Mesme të Kavajës në një qendër për përfshirjen sociale përmes zhvillimit të aftësive krijuese e profesionale të nxënësve dhe të rinjve e të rejave të papunë të komunitetit

Duke krijuar hapësirat e nevojshme ku të rinjtë të nxënë profesione e të këmbejnë ide për krijimin e produkteve të ndryshme me vlerë ekonomike, sociale, kulturore e artistike që do të lehtësojë punësimin e tyre pas mbarimit të shkollës apo edukimin e rritjen e shprehive të të rinjve që kanë mbaruar arsimin e mesëm për të filluar një biznes bazuar në njohuritë e përftuara në këtë qendër të re të qytetit tonë. Ky projekt që do të ndikojë në fuqizimin e kohezionit social të qytetit mbështetet financiarisht nga Programi për Zhvillim i Qeverisë Italiane në bashkëpunim me Ministrinë e Financave të Republikës së Shqipërisë, IADSA.

Data : Maj 2017 – nëntor 2018
Për më tepër:  http://aipa.al/news711.html


Projekti:    RESTART

Rigjallërimi i Solidaritetit Evropian dhe Rritja e Tolerancës I financuar nga programi, “Europe for citizens”. Ky projekt i zbatuar në Greqi, Qipro dhe Shqipëri si rrugë për kalimin e refugjatëve, synon të ndërgjegjësojë të rinjtë pritës për fenomenin dhe të edukojë të rinjtë refugjatë për të drejtat dhe detyrimet e tyre. Gjithashtu synon në rritjen e vullnetarizmit tek të rinjtë dhe solidaritetit shoqëror për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Një aktivitet interesant me këtë objekt u zhvillua në muajin dhjetor 2016 me studentët e Universitetit “Marin Barleti” dhe studentë të ardhur nga Greqia dhe Qipro që diskutuan bashkërisht për këto probleme dhe plotësuan pyetësorin e nevojshëm për të hartuar vëzhgimin përfundimtar.

Data : 2016-2018
Për më tepër:  http://aipa.al/news682.html


Projekti:    Mësimdhënia dhe të nxënit në arsimin special me Teknologjitë e Komunikimit të Informacionit – TELESEICT në kuadrin e programit ERASMUS+KA2

Ky projekt synon ndërgjegjësimin dhe aftësimin e personave që punojnë me njerëzit me aftësi të kufizuar në përdorimin e teknologjisë së komunikimit të informacionit. Pas plotësimit të një pyetësori në disa vende evropiane për mënyrat e punës në këtë drejtim, filluan takimet e konsultimit në shtete të ndryshme që janë pjesë e projektit. Pas aktivitetit të kryer në Çeki, aktualisht radhën e ka Shqipëria. Universiteti Marin Barleti mikpret aktualisht në auditoret e tij profesionistë nga disa shtete për të këmbyer përvojat dhe për të vizituar institucione që punojnë në këtë fushë në qytetin e Tiranës.

Data : 2016 – 2019
Për më tepër ...


Projekti:    EDUKIMI I TË RINJVE ME KULTURËN E TOLERANCËS DHE TË MIRËKUPTIMIT PËR NDËRTIMIN E NJË SHOQËRIE DEMOKRATIKE

Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, në bashkëpunim me Federatën e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim, me mbështetjen financiare të Komitetit Shqiptar të Helsinkit në kuadër të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm” i cili financohet nga Bashkimi Evropian, po implementojnë projektin 6-mujor “Edukimi i të rinjve me kulturën e tolerancës dhe të mirëkuptimit për ndërtimin e një shoqërie demokratike”. Në kuadër të këtij projekti, në datat 12 dhe 13 shkurt u organizuan 4 seminare me të rinj, nxënës të shkollave të mesme të qarkut të Korcës. Më në detaj, seminaret u organizuan me nxënës të shkollave F.S. Noli dhe Thimi Marko në Korçë, Nesim Kaçani në Miras dhe Fuat Babani në Bilisht. Gjatë këtyre seminareve, manaxheri i projektit dhe koordinatori lokal diskutuan me nxënësit rreth temës së kulturës së paqes dhe tolerancës dhe zgjidhjes së konflikteve nëpërmjet dialogut dhe mirëkuptimit reciprok. Gjithashtu, të rinjtë pjesëmarrës që morën pjesë në këto seminare plotësuan një pyetësor, rezultatet e të cilit do të publikohen si pjesë tepër e rëndësishme e këtij projekti.

Për më tepër:  http://aipa.al/news769.html