Organet drejtuese të Institutit janë:


Bordi Drejtues i përberë nga 3 anëtarë, të cilët emërohen nga themeluesi i Qendrës për një periudhë të pacaktuar me të drejtë riemërimi.
Drejtori i Qendrës (drejtori ekzekutiv).
Specialistët e Institutit sipas fushave që mbulon:

  • Të drejtat e njeriut dhe shteti i së drejtës,
  • Integrimi Evropian dhe Euroatlantik,
  • Demokracia dhe qeverisja e mirë,
  • Kapitali njerëzor dhe shoqëria civile,
  • Edukimi, Kultura, barazia gjinore